ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
Zahradní architektura

Projekty zahrad u rodinných domů

Zahrada u rodinného domu není pouze prostor okolo domu. Je to plocha plnící mnoho funkcí, sloužící především uživatelům zahrady. Měla by se vyznačovat určitým stylem řešení, měla by mít specifického ducha, propojit dům se zahradou. Její estetické ztvárnění má určité zákonitosti, které je nutno respektovat. Proto je vhodné svěřit základní kompozici zahradního prostoru do rukou profesionálů.

Projekty sadových úprav veřejné zeleně

Veřejná zeleň zahrnuje sadové úpravy parků, okolí bytových zástaveb, okolí úřadů, kulturních zařízení, obchodních center, výrobních areálů apod. Při návrhu těchto úprav je nutné na počátku vytvořit logické řešení základního kompozičního uspořádání prostoru, včetně jeho funkčnosti a provozního využití. Při návrhu je důležité brát zřetel na to, aby navržená zeleň plnila všechny její funkce - mikroklimatickou, hygienickou, estetickou a ekologickou. Řešené prostory dále doplní vhodné prvky drobné zahradní architektury a venkovního mobiliáře.

Zelené střechy

Střechy jsou zatím málo využívanou plochou vhodnou k ozelenění našich měst a obcí. Střešní zahrady je možné řešit jako pobytové, rekreační či reprezentační prostory. Architektonické řešení zelených střech se odvíjí od způsobu ozelenění (intenzivní nebo extenzivní) a v přesném návrhu izolačních vrstev. Při projektování zelených střech je potřeba brát v potaz statickou únosnost stavby a na základě důsledného rozboru stanovištních podmínek zvolit odpovídající rostlinný materiál.

Dětská hřiště, sportovní a rekreační areály

Projekty dětských hřišť, sportovních a rekreačních areálů obsahují kompoziční řešení prostoru, jeho funkční náplň, provozní vazby. Navrhované herní prvky musí být testy prověřené produkty, je potřeba respektovat ochranné zóny, využívat vhodné materiály. Vznikne tak bezpečné a inspirující herní prostředí pro děti i dospělé. U rekreačních a zdravotnických objektů musí být kladen důraz na psychologický aspekt zamýšlených úprav a celkově příznivé působení na lidskou psychiku.

Doprovodná zeleň komunikací

V blízkosti komunikací se jedná o specifické pěstební podmínky, proto je velmi důležité správně navrhnout kde a jaké rostliny budou vysazeny. Tato činnost by měla být zcela v rukou odborníků - zahradních architektů, kteří jsou schopni zajistit zákresy inženýrských sítí, navrhnout speciální technologii výsadeb, doporučit vhodný sortiment rostlin i kompletní technologii úprav. Součástí projektu je výkaz výměr a materiálů.

Projekty údržby, pěstebních opatření, náhradních výsadeb

Sadovnická kompozice není statická, během let se vyvíjí, rozrůstá, přeměňuje se, nabývá objem až se rozpadá. Aby její trvání bylo co možná nejdelší, je nutné se o tuto kompozici starat, pečovat a to nejlépe na základě podkladů zpracovaných odborníky v tomto oboru. Jedná se o podklady pro udržování travnatých ploch, keřových skupin, stromů, trvalkových záhonů. Navrhovanými opatřeními jsou průklesty, ošetření poškozených nebo napadených dřevin, kompletní péče o travnaté plochy, kácení dřevin a následné náhradní výsadby.

CENA PROJEKTU:

Cena projektu se odvíjí od velikosti a členitosti pozemku, od jeho budoucího využití, od potřeby začlenění stávající zeleně (je-li v daném prostoru již dříve založena) a také od množství a kvality Vámi dodaných podkladů.

Přibližná cena projektu, která se ve finále již téměř neliší, Vám bude navržena po prvním osobním a nezávazném setkání - po prohlídce, případném zaměření pozemku a po krátké konzultaci o Vašich nárocích, požadavcích, připomínkách na budoucí zahradní úpravu, po zpracování získaných dat a podkladů.

Naše ceny jsou vždy rovné a konečné, v ceně projektu je již zahrnuto cestovné, konzultace, studie, dílčí návrhy, průvodní či technická zpráva, vizualizace, aproximativní rozpočet, osazovací plán včetně specifikace rostlin, technologie údržby sadové úpravy, u velkých projektů zpracování stávajícího stavu (fotodokumentace, inventarizace dřevin v tabulce a ve výkresu, návrh opatření - ponechání dřevin a jejich případné ošetření či asanace).

Projekty dělíme na malé, střední a velké.

Malé projekty: 

Předzahrádky, části zahrad,  atria, malé zahrady, malé střešní a zimní zahrady apod.

Střední projekty:

Kompletní zahrady rodinných  domků, hotelů, pensionů a chat, menší sadové úpravy administrativních budov ad.

Velké projekty:

Veřejná městská zeleň, komerční zóny, parky, hřbitovy  apod.

Jak vzniká zahrada u rodinného domu

1. Projekt

Zpracování projektu na úpravu zahrady je vždy založeno na vzájemné komunikaci mezi zákazníkem a projektantem. Zahrada je členěna logicky, s ohledem na přání, požadavky a připomínky majitele zahrady, snadnou udržovatelnost, výtvarnou působivost a rozšíření pobytových prostor rodinného domu.

Co obsahuje projekt zahrady u rodinného domu?

Průvodní zpráva - popis navrhovaného řešení zahradního prostoru, výkaz výměr, seznam navrženého rostlinného materiálu

Aproximativní rozpočet s cenami rostlinného a ostatního materiálu, cenami jednotlivých pracovních operací dle navržené technologie sadové úpravy

Grafická část projektové dokumentace obsahuje studii - kompoziční záměr, osazovací plán včetně specifikace rostlin (případně foto klíčových dřevin kompozice), případná fotogalerie původního stavu, inventarizace dřevin, náhledy 3D, ukázky dětských herních prvků, drobné zahradní architektury apod.

2. Realizace zahrady

Naše firma je schopna celkové realizace zahrady i s dodáním všech potřebných materiálů. Prvním krokem realizace zahrady je hrubá a jemná modelace terénu, rozměření kompozičního záměru, dle navržené technologie a agrotechnických lhůt následuje výsadba rostlin se zamulčováním (agrotextilie, borka drcená odfermentovaná, štěpka, oblázky) a založení trávníku výsevem či pokládkou travních koberců, a dále např. založení oblázkových polí s bludnými balvany, menších zahradních jezírek, otevřených ohnišť z anglické dlažby (pískovec), usazení šlapáků do trávníku, suchých zídek, zahradních schodišť z kamene apod.

Fotogalerie:

Úprava předzahrádky - situační plán

Úprava předzahrádky - osazovací plán

Úprava předzahrádky - pohled


Soukromá zahrada - situační plán

Soukromá zahrada - osazovací plán

Soukromá zahrada - pohled


Soukromá zahrada - pohled

Soukromá zahrada - pohled

Soukromá zahrada - pohled


Městská uliční zeleň

Městská uliční zeleň

Městská uliční zeleň


Městská zeleň - inventarizace dřevin

Městská zeleň - situační plán

Městská zeleň - osazovací plán


Pohled 3D PC program 01

Pohled 3D PC program 02

Pohled 3D PC program 03


Pohled 3D PC program 04

Pohled 3D PC program 05

Pohled 3D PC program 06


Pohled 3D PC program 07

Pohled 3D PC program 08

Pohled 3D PC program 09


Pohled 3D PC program 10

Pohled 3D PC program 11

Pohled 3D PC program 12


   

NjJhMjM2N